Przejdź do treści

Akwa Marina

akwa-marina-logo-png01-kolor

Regulamin

Zarządzenie nr 20/2020
Prezesa Zarządu WiK AKWA Sp. z o.o. z dnia 13.08.2020r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Ośrodka AKWA Marina, znajdującego się w Skorochowie nad Jeziorem Nyskim.

Z dniem 13.08.2020 wprowadzam zmianę w Regulaminie Ośrodka AKWA Marina, znajdującego się w Skorochowie nad Jeziorem Nyskim.
§ 2, pkt 4 o treści:

4. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna, od poniedziałku do piątku w godzinach 23.00 do 7.00, niedziele i święta od 0.30 do 7.00. Podczas imprez okolicznościowych w czasie uzgodnionym z Administratorem.

otrzymuje brzmienie;

4. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna, od niedzieli do czwartku, godzinach 23.00 do 7.00, w piątki, soboty i święta od 3.00 do 7.00. Podczas imprez okolicznościowych w czasie uzgodnionym z Administratorem.

Jednolity tekst regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Prezes Zarządu

Załącznik do Zarządzenia
Prezesa Zarządu WiK AKWA Sp. z o.o. z dnia 01.06.2020r.

REGULAMIN „AKWA MARINA” nad Jeziorem Nyskim

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Ośrodka „AKWA MARINA”, zwany dalej regulaminem, określa zasady i warunki:
– korzystania z domków letniskowych, pokoi gościnnych, stanowisk namiotowych, stanowisk caravaningowych oraz z terenu
Ośrodka;
– dokonywania rezerwacji.
2. Ośrodek „AKWA MARINA” jest obiektem administrowanym przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja AKWA sp. z o.o. z
siedzibą w Nysie. Administrator posiada wszelkie umocowania prawne do prowadzenia Ośrodka.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka.
4. Ośrodek czynny jest:
a) w zakresie dokonywania rezerwacji domków letniskowych, pola namiotowego, pola kempingowego całorocznie;
b) w zakresie dostępu na teren Ośrodka całorocznie z tym, że w okresie czerwiec-sierpień pobierana jest opłata za wstęp
zgodnie z §2 pkt. 1.
5. Na terenie Ośrodka znajduje się płatny parking zewnętrzny, kąpielisko strzeżone z wypożyczalnią objęte osobnym regulaminem.

§ 2

Zasady i warunki przebywania na terenie Ośrodka

1. Do pobytu na terenie Ośrodka i jego obiektach uprawnione są osoby legitymujące się ważnymi biletami wstępu (dotyczy
okresu od czerwca do sierpnia) między godziną 7.00, a godziną 23.00, oraz osoby zameldowane w recepcji posiadające
aktualną kartę pobytu wraz z opaską nałożoną na rękę otrzymaną podczas meldunku, a w przypadku wjazdu pojazdem
mechanicznym również kartę wjazdu.
2. Osoby niepełnoletnie mogą przybywać na Ośrodku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
3. Pojazdy mogą parkować jedynie na wyznaczonych miejscach parkingowych oraz poruszać się wyłącznie po drogach, z
prędkością nieprzekraczającą 15 km/h. Parkingi wewnętrzne i zewnętrzne są niestrzeżone.
4. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 23.00 do 7.00; w soboty, niedziele i
święta od 0.30 do 7.00. Podczas imprez okolicznościowych w czasie uzgodnionym z Administratorem.
5. Osoby przebywające na terenie Ośrodka winny podporządkować się poleceniom pracowników obsługi Ośrodka i ochrony.
6. Na terenie Ośrodka zabrania się:
1) spożywania napojów alkoholowych poza obrębem punktów gastronomicznych, wiaty biwakowej, zajmowanych domków
letniskowych, pokoi gościnnych, stanowisk namiotowych lub caravaningowych;
2) palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
3) korzystania z pojazdów mechanicznych w godz. od 23.00 do godz. 7.00;
4) niszczenia urządzeń, sprzętu, oznakowania oraz drzew, krzewów i zieleni;
5) zaśmiecania;
6) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren plaży – oprócz miejsc do tego wyznaczonych;
7) prowadzenia działalności gospodarczej i handlu obnośnego bez zezwolenia Administratora.

§ 3

Zasady i warunki dokonywania rezerwacji

1. Zasady dokonywania rezerwacji w domkach, pokojach gościnnych, na polu namiotowym i na stanowiskach caravaningowych:
1) rezerwacji można dokonać poprzez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną na adres wskazany na stronie internetowej
Ośrodka lub osobiście na Recepcji;

2) w celu dokonania rezerwacji należy podać następujące informacje: imię i nazwisko rezerwującego, telefon kontaktowy,
planowaną datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, informację o zwierzętach;
3) Administrator w odpowiedzi zwrotnej potwierdza rezerwację podając kwotę do zapłaty wraz z numerem rachunku
bankowego, na który należy dokonać przedpłaty.
2. Przedpłata:
1) do dokonania pełnej rezerwacji konieczne jest dokonanie przedpłaty w wysokości 20 % ceny brutto, płatnej w terminie do
2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o dokonaniu rezerwacji wstępnej;
2) nieuiszczenie przedpłaty, o której mowa w ust. 1, w wymaganym terminie, powoduje anulowanie rezerwacji;
3) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Administratora.
3. Rezygnacja z pobytu:
1) rezerwujący może zrezygnować z pobytu na terenie Ośrodka z zastrzeżeniem, że Administrator zatrzymuje kwotę
przedpłaty, gdy rezygnacja wpłynęła po okresie 30 dni od daty planowanego pobytu;
2) w pozostałych przypadkach, Administrator zwraca przedpłatę na konto wskazane przez rezerwującego, w terminie 7 dni od
daty otrzymania rezygnacji.

§ 4

Zasady zakwaterowania

1. Zasady zakwaterowania w domkach, pokojach gościnnych, na polu namiotowym i na stanowiskach caravaningowych:
1) „doba noclegowa” w Ośrodku trwa od godz. 15.00 do godz. 12.00 dnia następnego;
2) w trakcie zakwaterowania, rezerwujący: legitymuje się ważnym dokumentem tożsamości, przedkłada dowód uiszczenia
opłaty bądź dokonuje jej na recepcji, wypełnia kartę pobytową;
3) przed upływem „doby noclegowej” goście korzystający z pola namiotowego mają obowiązek do godz. 12.00 zgłosić w
recepcji swój wyjazd lub przedłużyć swój pobyt na terenie Ośrodka;
4) miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu – przyczepy campingowej, określa pracownik recepcji Ośrodka;
5) zabrania się okopywania namiotów, ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez uzyskania zgody pracownika
recepcji Ośrodka;
6) w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic spisu wyposażenia zajmowanego pomieszczenia ze stanem faktycznym,
należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej doby pobytu;
7) po zakończeniu pobytu kwaterę odbiera pracownik recepcji Ośrodka;
8) za wyrządzone szkody i braki w wyposażeniu pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba korzystająca z danej
kwatery;
9) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, z przyczyn leżących po stronie Gości/Klientów, Administrator
zatrzymuje całość uiszczonej kwoty;
10) Administrator zapewnia do każdego domku letniskowego, jedno bezpłatne miejsce parkingowe.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Udostępnienie i przygotowanie obiektów Ośrodka na organizację zawodów, imprez rekreacyjnych, kulturalno-festynowych itp.
odbywa się na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z Administratorem.
2. Osoby naruszające porządek publiczny, nieprzestrzegające zapisów Regulaminu Ośrodka lub Regulaminu organizowanych
imprez, będą usunięte z jego terenu, bez prawa roszczeń do zwrotu poniesionych kosztów pobytu, zaś osoba odpowiedzialna za
dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.
3. Za przedmioty pozostawione na terenie Ośrodka Administrator nie ponosi materialnej odpowiedzialności.
4. Skargi i wnioski można składać Administratorowi.