Wybierasz się na seanse w ramach Kina Plenerowego? Koniecznie zapoznaj się z regulaminem wydarzenia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2020
Prezesa Zarządu WiK AKWA Sp. z o.o. z dnia 10.07.2020 r.

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO_
„AKWA MARINA” nad Jeziorem Nyskim

 

§ 1

1. Pokazy plenerowe odbywają się na terenie stanowiska typu Capmer Ośrodka Rekreacji „AKWA MARINA” w Skorochowie nad Jeziorem Nyskim.
2. Organizatorem jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie.
3. Wstęp na seans rozpoczyna się o godzinie 20.30, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych.
4. Seans w dniu 25 lipca i 26 lipca rozpocznie się o godzinie 21. Po seansie rozpocznie się spektakl laserowy.
5. Jeśli na dane wydarzenie pobierana jest opłata uczestnik ma obowiązek wykupić bilet wstępu.

 

§ 2

1. Wszyscy widzowie oczekujący na wejście oraz wchodząc na teren pokazu muszą zachować dystans społeczny (2m) oraz posiadać maseczki lub przyłbice (chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób). Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich
posiadanie przy wejściu na teren Wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku. Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren pokazu.
2. Widzowie na terenie wydarzenia powinni zając przygotowane miejsca siedzące i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:
• osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
• osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie
może poruszać się samodzielnie;
• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.


§ 3

1. Niezależnie od powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą odmówić
wstępu na teren Wydarzenia, lub wezwać do jego opuszczenia osobom:
- Zachowującym się agresywnie,
- Których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających
- Których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mieniu,
- Ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się na wydarzeniu.

 

§ 4

W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami.

 

§ 5

1. Uczestnicy pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.

2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren na którym odbywa się wydarzenie.
3. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu.

 

§ 6

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora.

 

§ 7

1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione na stronie internetowej www.akwamarina.pl


Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2020 r.

 

Regulamin Kina Plenerowego

21 lipca 2020