newsy

underline-wave.png

Profil wody – aktualizacja

Aktualizacja profilu wody w kąpielisku zlokalizowanym na zbiorniku Nysa w Skorochowie

Woda w kąpielisku, w sezonie kąpielowym trwającym od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r., była regularnie badana pod kątem bakteriologicznym i oceniana wizualnie przez organizatora kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie w ramach kontroli urzędowej.

W oparciu o wyniki badań 11 próbek wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie wydał 9 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku, z czego 7 ocen stwierdzało przydatność wody do kąpieli, a 2 stwierdzały brak przydatności wody do kąpieli.
W opisywanym sezonie kąpielowym niewłaściwą jakość wody na kąpielisku odnotowano w dniach 21.08.2020 r. oraz 28.08.2020 r., z uwagi na zakwit sinic
i w związku z tym Państwowy Inspektor Sanitarny w Nysie dwoma decyzjami wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli oraz zobowiązał organizatora kąpieliska do zamieszczenia informacji o zakazie kąpieli i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody przeznaczonej do kąpieli.

Zakwit sinic, powodujący zmianę zabarwienia wody w wyniku ich masowego namnażania się, jest problemem pojawiającym się okresowo w kąpielisku
w Skorochowie. W wyniku przeprowadzonej ostatniej czteroletniej oceny jakości wody w kąpielisku za lata 2017 – 2020, zakwity takie zostały odnotowane w trakcie
2 sezonów kąpielowych (2018 r. – 1 zakwit, 2020 r. – 2 zakwity).

Poza ww., nie stwierdzono wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń mikrobiologicznych ani innych zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku.

Każdorazowo w przypadku wystąpienia zakwitu sinic, podejmowane były właściwe środki zarządzania (włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania oraz kontrole),
w celu zapobieżenia narażenia osób kąpiących się, przez ostrzeżenia lub, gdy było to konieczne, tymczasowy zakaz kąpieli.

Organizator kąpieliska, prowadząc nadzór nad jakością wody w kąpielisku, w ostatnim sezonie kąpielowym podejmował następujące środki zarządzania:

W obrębie zlewni bezpośredniej Zbiornika Nysa oraz w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od ujścia do Zbiornika Otmuchów do ujścia do Zbiornika Nysa nie zidentyfikowano informacji dotyczących miejsc odprowadzania ścieków.

Zidentyfikowano natomiast zrzut wód opadowych lub roztopowych z terenu kąpieliska do częściowo zarurowanego rowu uchodzącego do zb. Nyskiego, w ilości 452 dm3/s.